2013.03.14 Highfield, Li, Xiangning, Long, and Zijiang Extended Dewey Point Snowshoe Hike - yexplore